Prisinformasjon

nettleie 2020

   

TypeGrense, kvantumstrinn

Fastbeløp (kr/år)  

Energiledd (øre/kWh)

Effektledd (kr/kW)

Liten næring Ikke timesmålt, årsforbruk under 100.000 kWh

2 049

19,1

 

Mellomstor sluttbruker Timesmålt. Alle kundetyper, næring og husholdning. Årsforbruk 100.000 - 400.000 kWh

3 749

3,6

Jan:
125

Apr:
54
Jul:
22
Okt:
60
Feb: 100 Mai: 28 Aug: 22 Nov: 78
Mar: 77 Jun: 28 Sep: 42 Des: 97
Mellomstor sluttbruker Alternativt uten effektledd

3 749

23,6

 
Stor Sluttbruker Timesmålt. Alle kundetyper, næring og husholdning. Årsforbruk over 400.000 kWh

  10 387

3,9

Jan: 98 Apr:
42
Jul:
17
Okt:
47
Feb:
78
Mai:
22
Aug: 17 Nov: 61
Mar:
60
Jun: 22 Sep: 33 Des: 77

Høyspenning liten

Ikke timesmålt. Årsforbruk under 100.000 kWh

4 007

12,0

 
Høyspenning mellomstor
Timesmålt. Årsforbruk 100.000 - 400.000 kWh

3 749

1,8

Jan: 76 Apr: 32 Jul: 13

Okt:
37

Feb: 61 Mai: 17 Aug: 13 Nov: 48
Mar:
47
Jun: 17 Sep: 25 Des: 59
Høyspenning stor
Årsforbruk over 400.000 kWh

12 587

2,2

Jan: 60 Apr: 25 Jul: 10 Okt: 29
Feb: 48 Mai: 13 Aug: 10 Nov: 37
Mar: 37 Jun: 13 Sep: 20 Des: 47
Reaktiv Forbruk over 33% av aktivt energiforbruk (kWh), uttak med cos phi <0,95 faktureres  

35,0

 

 

Alle priser er eksklusive merverdiavgift og offentlige avgifter. For næringskunder utgjør avgift til Energifondet (Enova) kr 800,-/år per målerpunkt. 

Forbruksavgiften øker med 0,30 øre/kWh fra 1. januar 2020 Informasjon om hvorfor: https://www.energinorge.no/fagomrader/skatt-og-okonomi/nyheter-gammelt/2019/statsbudsjettet-okt-satsing-pa-elektrifisering/

 

AVLESNINGSGEBYR - FOR DE MED MÅLER UTEN KOMMUNIKASJON  

For alle kunder hvor TKN ikke lykkes i å montere ny kommuniserende strømmåler (ams) tilkommer det et avlesningsgebyr på 2.050 kr i 2020.  

 

For nettselskapet påløper det en rekke ekstra kostnader ved å drift og vedlikehold av to systemer, for henholdsvis målere med og uten radiokommunikasjon, i tillegg til registrering og validering av målerstand, purringer, årlig kontrollavlesning og aktivering av kommunikasjonsenhet ved kundebytte m.m. Mer om dette kan leses på NVEs hjemmeside, klikk her.

 

Vi viser til NVEs krav om legeerklæring for de som ønsker seg unntatt ny automatisk strømmåler. Klikk her for mer informasjon om NVEs holdning, som også er vår praksis.  Måleren er nettselskapets eiendom og jfr våre nettleievilkår skal nettselskapet ha tilgang til måleren. 

For mer informasjon om de nye målerene, klikk her   

 

spesielle forbruk

TypeBeskrivelse

Fastbeløp kr/år

Energiledd øre/kWhEffektledd kr/årØvrige opplysninger
Små umålte anlegg Belysning, varsellamper, telefonkiosk, antenneforsterker, motorer o.l. under 0,8 kW (S1)

400

19,1

  Små og faste installasjoner hvor det er særdeles upraktisk å benytte måler.
Veilys umålt Gate-/veilys med fotocellestyring (S2)    

822

Sum lampeytelse avrundet til nærmeste halve eller hele kW
Veilys målt Forbruk til veilys registreres av kWh-måler.

670

19,1

   

Alle priser er eksklusive merverdiavgift og forbruksavgift.

 

Til- og frakopling

Gebyr for tilkobling av frakoblet anlegg etter mislighold faktureres med kr 2.500.
Besøk i forbindelse med frakoblede anlegg pga mislighold faktureres med kr 575.

 

Øvrig til- og frakopling som ikke har tilknytning til de enkelte tariffelementer, faktureres særskilt etter medgått tid og materiell - minstebeløp kr 1.100. Dette gjelder for eksempel når kunde bestiller anlegget frakoplet en periode. Gjelder ikke nytilknytning, sirkus, abonnement utgår o. l.  

 

Leveringsplikt

Hvis du ikke har en kraftleverandør er vi som nettselskap pliktig til å levere deg kraft, til en pris som er høyere enn du normalt vil kunne få fra en vanlig kraftleverandør. Dette kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning inntil du har skaffet deg vanlig kraftleverandør.

 

De første 6 ukene: Spotpris + 5øre/kWh påslag Etter 6 uker: Spotpris + 10øre/kWh påslag I tillegg påløpet et årlig fastbeløp på kr 600,- etter 6 uker.