Prosjekter

 

                                                Foto: Vidar Viken

 

NYHET! Troms Kraft Nett tildeles 38,7 MNOK av Enova - til demonstrasjon av smart infrastruktur på Senja

 

Troms Kraft Nett skal gjennomføre en storskala demonstrasjon av et smart, fremtidsrettet energisystem som kan gjøre det mulig å øke forsyningssikkerheten lokalt i distribusjonsnettet og redusere omfanget av fordyrende nettutbygginger. 

 

Lokale utfordringer krever lokale løsninger. 

 

Demonstrasjonsprosjektet omfatter to lokasjoner på Nord-Senja, Husøy og Senjahopen. I disse områdene har sjømatnæringen en eventyrlig vekst, en industri som er svært konjunkturavhengig med dertil varierende strømforbruk og store effekttopper. Tilpasning av nettkapasitet mot denne næringen er svært utfordrende for et nettselskap, på grunn hvor raskt næringen må tilpasse seg markedet og vekst.

 

- Digitalisering i kraftnettet gir nye muligheter for å øke den lokale forsyningssikkerheten, uten å måtte bygge helt nytt nett med dertil økning av nettleien, uttaler Erling Dalberg, administrerende direktør i Troms Kraft Nett og fortsetter:

 

– Energisystemet i Troms er robust, men det vil bli utfordret når stadig mer av samfunnet skal elektrifiseres i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Ny teknologi og nye forretningsmodeller må utvikles, for å sikre fortsatt lav nettleie og gode rammevilkår for næringslivet. Og vi må få til god samhandling på tvers av bransjer. 

 

For å finne de beste løsningene for fremtidens energisystem har Troms Kraft Nett med seg aktører, som er ledende innen sine felt, inn i prosjektet. Disse er Enfo AS, Eaton Electric AS, Powel AS, Solbes AS, Nodes AS, Troms Kraft Produksjon, Ishavskraft AS og Sjømatklyngen Senja AS. 

 

- For å lykkes er vi helt avhengig av et godt samarbeid med de lokale bedriftene og innbyggerne i testområdene. Ved å fordele effekten over en lengre tidsperiode (lastforflytning) kan den totale tilgjengelige kapasiteten utnyttes på en mer kostnadseffektiv måte. Vi vil bruke energilagring og nyttiggjøre fleksibilitet hos forbrukere og produsenter, og vise at løsningen som helhet er tilstrekkelig moden til å kunne styrke den lokale forsyningssikkerheten, forteller Anita Foshaug, prosjektleder i Troms Kraft Nett. 

 

Bak tildeling og valg av prosjekter står Enova, som totalt delte ut 210,3 millioner kroner til Troms Kraft Nett AS og syv andre aktører tirsdag 29.januar 2019 på Enova-konferansen i Trondheim.

 

 

Kontaktperson ved spørsmål og utfyllende informasjon:

Prosjektleder, Anita Foshaug, Troms Kraft Nett AS mobil 90 72 12 14 

 

 

 

Troms Kraft Nett AS er et av landets største nettselskap. Kraftnettet, som i dag ville kostet 5 milliarder kroner å bygge nytt, utvikles, overvåkes og vedlikeholdes av våre medarbeidere. Våre linjer og kabler strekker seg om lag 10.000 km, noe som tilsvarer strekningen Tromsø - Thailand. I tillegg til ledningsnettet består kraftnettet av 27 transformatorstasjoner og 4000 nettstasjoner.