Datasikkerhet og kommunikasjon

 

Kamstrupmålere

De nye målerne vi nå monterer opp kommuniserer via radiokommunikasjon og forhåndsdefinerte frekvenser for datakommunikasjon. Radiokommunikasjon er en trådløs kommunikasjonsmetode som benytter elektromagnetiske bølger, også kalt radiobølger.

 

Kamstrups radionettverk ligger i frekvensområdet 433 - 444 MHz. Målerdataene sendes via radionettverket til en konsentrator (oppsamlingsenhet), som er plassert i Troms Kraft Nett sine nettstasjoner. Videre er det kommunikasjon mellom konsentratoren og det sentrale datainnsamlingssystemet (plassert hos Troms Kraft Nett).

 

Om radionettverk klikk her for faktaark 

Om fjernavlesning via radiokommunikasjon klikk her for faktaark 

 

Målere som er i områder der det er få målere i nabolaget så benyttes det punkt-til-punkt-kommunikasjon (2G/3G). I et radio Mesh-nettverk kommuniserer alle enheter (strømmålere) i nettverket med hverandre og assisterer dermed hverandre med å sende data til den sentrale konsentratoren. Mesh-nettverket er også et toveis-system som betyr at den kan motta oppdateringer, feilsøk o.l.