El-overfølsomhet

El-overfølsomhet er en fellesbetegnelse for en tilstand hvor en person opplever fysiske og/eller psykiske symptomer som tilskrives overfølsomhet for elektriske og/eller magnetiske felt. Det er store individuelle forskjeller på hvordan man reagerer på ulike strålekilder. De aller fleste har ikke slik plager, men for de det gjelder vil Troms Kraft Nett gjerne komme i kontakt slik at vi kan diskutere hvilke løsninger som finnes i forbindelse med målerbyttet. 

 

Jeg er el-overfølsom, må jeg bytte måler?

El-overfølsomme har anledning til å søke om fritak. Skriftlig søknad med legeerklæring må sendes til Troms Kraft Nett AS. Søknadene blir individuelt behandlet. Vi ønsker å finne gode alternative løsninger og det kan være kommunikasjon via IP, annen plassering, ny måler uten kommunikasjonsenhet, eller andre løsninger. Se vedlagt brev, NVE-Dispensasjon for elfølsomme, fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Foreningen for el-overfølsomme (FELO) om hvem som kan få fritak for å bytte til ny måler.

 

Elektromagnetiske felt

Siden strømmåleren er et elektrisk apparat vil det produsere elektromagnetisk stråling, på lik linje med f.eks. datamaskiner og wifi, husholdningsapparater og trådløse dørklokker, babymonitorer, telefoner og sensorer. Overføringseffekten til måleren er 10 mW - 500 mW. Til sammenligning har en vanlig mobiltelefon en overføringseffekt på opp til 2000 mW. Når måleren ikke sender data er overføringseffekten null.

Grenseverdiene til elektromagnetisk stråling bestemmes av en uavhengig organisasjon som kalles ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - www.icnirp.org). Denne organisasjonen er sammensatt av spesialister innen medisin og naturvitenskap, og WHO (World Health Organisation) er en aktiv deltaker i organisasjonen. Kamstrup sine strømmålere oppfyller alle relevante krav fra nasjonale myndigheter, inkludert kravene relatert til helse i forbindelse med elektromagnetisk energi.

 

Mer om måling av stråling fra trådløst utstyr

Strålingen fra trådløst utstyr indikeres ofte av en SAR-verdi (Specific Absorption Rate). SAR-verdien indikerer energien kroppen absorberer når den utsettes for elektromagnetiske felt. Denne målingen utføres normalt på produkter som er tett på kroppen (f.eks. mobiltelefoner og annet håndholdt utstyr). Målingen utføres for å sikre at den anerkjente europeiske grenseverdien på 2 W/kg ikke overstiges. Avstanden fra senderen til kroppen har en markant reduksjonseffekt på SAR-nivået. Det betyr at jo større avstanden er, jo lavere er SAR-nivået, og jo lavere påvirkning har signalet på kroppen. En strømmåler er normalt ikke tett på kroppen.

Kamstrup sine 2G/3G-moduler i konsentratorene bruker 900/1800/2100 MHz og har en maksimal signaleffekt på 2000 mW. SAR-verdien ligger typisk mellom 0,6 og 0,7 W/kg ved maksimal signaleffekt, og er derfor langt under den tillatte verdien på 2 W/kg i Europa. Signaleffekten til radiomodulene i konsentratoren opererer normalt innenfor 25 % av maksimal signaleffekt til en 2G/3G-modul, og dermed er SAR-verdien til radioenheten lavere enn den angitte 0,6 - 0,7 W/kg. Målerne har betydelig lavere signaleffekt enn konsentratorene og SAR-verdien til målerne vil dermed være enda lavere.

 

Mer informasjon

Foreningen for el-overfølsomme (FELO) har mye informasjon om el-overfølsomhet.

Se www.felo.no for mer informasjon. Du finner også mer informasjon om datasikkerhet og radiokommunikasjon her.