Om fritak

Utskiftingen av strømmålerne er en nasjonal oppgave pålagt samtlige nettselskap av Olje- og energidepartementet. Målet er at alle kunder i hele landet skal ha automatiske og kommuniserende målere installert innen 01.01.2019. Det betyr at ny måler må installeres selv der hvor kunden har fått innvilget fritak mot kommunikasjon.  

 

Avlesningsgebyr - for de med måler uten kommunikasjon

Hos de kunder vi ikke lykkes i å montere måler med radiokommunikasjon tilkommer det et avlesningsgebyr på kr 2500 per år.

 

Troms Kraft Nett påføres ekstra kostnader ved å drifte ikke-kommuniserende målere side om side med målere som kommuniserer, og administrere de ulike variantene. Det er også slik at så lenge nettselskapet har målere uten kommunikasjon er vi pålagt å fortsette varsling om måleravlesning, vi må behandle målerverdier og fakturering manuelt og utføre kontrollavlesning. Dette er kostnader det ville vært mulig å fordele på nettleien til alle våre kunder, alternativt kan vi belaste den som ønsker fritak. I Troms Kraft Nett velger vi det siste. Norges vassdrags- og energidirektorat er enig i at dette er en fornuftig tilnærming, klikk her for mer informasjon.

 

I tillegg vil vi fakturere kunde et engangsbeløp for midlertidig fra-/tilkobling av kommunikasjonsenheten. Da måleren må kunne tilkobles igjen senere betyr dette ekstra administrasjon for nettselskapet. Midlertidig fra-/tilkobling faktureres med NOK 2 500.

 

 

Utdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Om installasjon av AMS-måler og antenne. 6.10.2017 

Vi vil presisere at forskriftsvedtak om AMS står fast. Dette innebærer at det kun er kunder som påberoper seg at «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker» som kan kreve å få fritak fra kravet om AMS. Dokumentasjon er å forstå som at lege eller psykolog skal attestere kundens helseplager og eller kundens frykt for kommunikasjonsløsningen. Ved innvilgelse av fritak kan kunden ikke kreve å beholde eksisterende måler men akseptere at fritak om installasjon av AMS er oppfylt når kommunikasjonsmodulen i måleren er fjernet eller deaktivert. 
 
Søknad om fritak, vedlagt dokumentasjon, kan sendes kunde@tromskraft.no