Anleggsbidrag

Anleggsbidrag

Når Troms Kraft Nett AS sender ut et anleggsbidrag til sine kunder, betyr dette at initiativtagere som ønsker økt effektuttak i nettet eller fremføring av strøm til boilg, hytte eller næringsvirksomhet må betale deler av anleggskostnader for dette.

 

Anleggsbidrag beregnes i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, jf. §17-5 i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering m.v av 11. mars 1999 nr 302, samt Troms Kraft Nett AS´til enhver tid gjeldende regler for anleggsbidrag.

 

Hensikten med anleggsbidrag er blant annet å gi brukerne signaler om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved tilknytning og bruk av nettet.

 

Kostnadsgrunnlag

For enklere anlegg utarbeider Troms Kraft Nett på forespørsel fra kunde et anleggsbidrag basert på en forhåndskalkyle av det aktuelle anlegget. Der det er mulig, har Troms Kraft Nett valgt å benytte Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS sin katalog for kalkulering av kostnad.  For komplekse anlegg benytter vi tilbud innhentet fra vår utførende entreprenør.

I kostnadsgrunnlaget inngår alle kostnader som blir ført på prosjektet og som i utgangspunktet vil bli aktivert i Troms Kraft Nett AS sin balanse. Dette omfatter normalt innkjøp av eksterne tjenester, materiellkostnader, timekostnader og andre interne kostnader som blir ført på prosjektet. Timekostnader består både av timer til prosjektering og utførelse.

Anleggsbidragsbrevet som sendes kunde skal inneholde opplysninger om eventuelt anleggsbidrag, samt hvilke kostnader som inngår. Det skal også presiseres hvor det er benyttet fratrekk for fellesanlegg og eventuell fremskyndingskostnad, det vil si merkostnader ved å reinvestere i nettet før restlevetid eller lastøkning tilsier at komponenten uansett måtte fornyes.

 

Eierskap

Permanent nett/stikkledning som er bygget eller forsterket i forbindelse med tilknytning frem til tilknytningspunktet er normalt nettselskapets eiendom og nettselskapet har drifts- og vedlikeholdsplikt. Dette gjelder også dersom nett/stikkledning er helt eller delvis finansiert ved anleggsbidrag.

 

Bunnfradrag

I beregningsgrunnlaget for anleggsbidrag inngår et bunnfradrag på inntil 40.000 kroner. Dette er likt for alle kunder.

 

Bunnfradraget gis for utbyggingskostnader ved nye installasjoner som tilknyttes strømnettet. Det gis også bunnfradrag for nettforsterkning som følge av kunders behov for økt uttakskapasitet fra strømnettet.

Bunnfradrag gjelder ikke for fra- og tilkobling, byggestrøm, feltutbygging eller kundeinitierte endringer som ikke medfører kapasitetsøkning i stikkledningen.  

For bolig-/hyttefelt som tilknyttes nettet over tid aktiveres bunnfradraget til den som er tiltakshaver for nettilknytningen (hver enkelt kunde i feltet) etter hvert som boligene/hyttene tilknyttes nettet.

 

 

Planlagt strømstans