Anleggsbidrag

Anleggsbidrag

 

Anleggsbidrag

 

Troms Kraft Nett AS plikter å tilknytte nye kunder til strømnettet. Utbygger /kunde må betale anleggsbidrag for å dekke sin del av kostnaden med å knytte til nytt forbruk eller forsterke strømnettet der hvor det er nødvendig.

 

Anleggsbidrag beregnes i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, jf. §17-5 i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering m.v av 11. mars 1999 nr 302, samt Troms Kraft Nett AS´til enhver tid gjeldende regler for anleggsbidrag.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene ble gjort gjeldende fra 1.januar 2019. Les mer: Endringer i regelverket om anleggsbidrag styrker vernet av kundene.

 

Blant endringene fra 2019 er bortfallet av bunnfradrag. Det er ikke lenger lov for et nettselskap å benytte seg av bunnfradrag. For deg som kunde betyr dette at du må dekke hele kostnaden for tilknytning selv. Anleggsbidraget betales før arbeidene igangsettes, jfr RENs* Håndbok for anleggsbidrag, RENblad 8110.

Anleggsbidraget beregnes på forhånd, basert på en kostnadskalkyle over en forsyningsløsning fra nettselskapet. Etter endt arbeid gjøres et sluttoppgjør, etter at nettanlegget er ferdigstilt, på grunnlag av faktisk påløpte kostnader.

 

Sluttoppgjør 

Nettselskapet skal fakturere kunden differansen når innbetalt anleggsbidrag er lavere enn etterberegnet anleggsbidrag, men maksimalt 15% utover estimert anleggsbidrag. Begrensingen gjelder ikke dersom kostnadsoverskridelsen skyldes forhold på kundens side.

 

Nettselskapet skal betale tilbake til kunden differansen mellom estimert og etterberegnet anleggsbidrag når innbetalt anleggsbidrag er høyere enn etterberegnet anleggsbidrag.

 

Dersom det er uenighet i beregning av anleggsbidrag, kan det sendes en klage til NVE på www.nve.no.

 

Fakturering – før og etter igangsetting

Troms Kraft Nett AS følger RENs anbefalinger med hensyn til fakturering av anleggsbidrag. Ved aksept av kostnadskalkylen som oversendes i eget anleggsbidragsbrev, sendes du direkte inn i en betalingssløyfe. 

 

Enkeltstående/mindre tilknytning  - inntil 100.000 nkr

Anleggsbidraget betales i sin helhet før arbeidene igangsettes.

 

Etablering av mellomstore tilknytninger

Fra 100.000 nkr til 300.000 nrk – betales i sin helhet før arbeidene igangsettes

Fra 300.000 nrk til 1.000.000 nkr – her betales 100.000 + 50 prosent av det resterende anleggsbidraget før arbeidene igangsettes. Det resterende betales før spenningssetting.

 

Etablering av større tilknytninger – over 1 millioner kroner

Her utformes det avtaler og innbetalingsplan per prosjekt. Plan for innbetalinger må følge milepæler i prosjektet og slik at nettselskapet til enhver tid har dekning for utbyggers andel av nedlagt kapital. I tillegg vil vi kreve bankgaranti.

 

Større prosjekter med varighet kortere enn 3 måneder vil vi vurdere å kreve 100 prosent innbetalt før arbeidene igangsettes.  


 

Eierskap

Permanent nett/stikkledning som er bygget eller forsterket i forbindelse med tilknytning frem til tilknytningspunktet er normalt nettselskapets eiendom og nettselskapet har drifts- og vedlikeholdsplikt. Dette gjelder også dersom nett/stikkledning er helt eller delvis finansiert ved anleggsbidrag.