Anleggsbidrag

Anleggsbidrag

 

Anleggsbidrag beregnes i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, jf. §17-5 i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering m.v av 11. mars 1999 nr 302, samt Troms Kraft Nett AS´til enhver tid gjeldende regler for anleggsbidrag.

 

Forskriften det vises til ovenfor er under endring og det forventes av endringer skal tre i kraft fra 1. januar 2019. Link til høringsdokumentet finner du ved å klikke her.  

 

Myndighetenes hensikt med endringene er blant annet at anleggsbidraget skal gi samfunnet et tydelig prissignal om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved tilknytning og bruk av nettet. Samtidig ønsker de å trygge kundes rettigheter ved å legge inn tak på maksimalt 15 prosent på overskridelser (dersom disse ikke er avtalt med kunde eller foranlediget av kunde på noen måte). 

 

Når Troms Kraft Nett AS sender ut et anleggsbidrag til sine kunder, betyr dette at initiativtagere som ønsker  fremføring av strøm til bolig, hytte eller næringsvirksomhet, eller økt effektuttak i nettet, må betale sin andel av kostnadene for dette. 

  

Kostnadsgrunnlag

 

For enklere anlegg utarbeider Troms Kraft Nett på forespørsel fra kunde et anleggsbidrag basert på en forhåndskalkyle av det aktuelle anlegget, blant annet basert på tilbud innhentet fra vår utførende entreprenør.

I kostnadsgrunnlaget inngår alle påregnelige kostnader som vil bli ført på prosjektet. Dette omfatter normalt innkjøp av eksterne tjenester, materialkostnader, timekostnader og andre kostnader som tilhører det aktuelle prosjektet. 


Anleggsbidragsbrevet som sendes kunde skal inneholde vårt beste kostnadsestimat samt relevante opplysninger for prosjektet. Det skal også presiseres hvor det er benyttet fratrekk for fellesanlegg og eventuell fremskyndingskostnad, det vil si merkostnader ved å reinvestere i nettet før restlevetid eller lastøkning tilsier at komponenten uansett måtte fornyes.

 

Eierskap

Permanent nett/stikkledning som er bygget eller forsterket i forbindelse med tilknytning frem til tilknytningspunktet er normalt nettselskapets eiendom og nettselskapet har drifts- og vedlikeholdsplikt. Dette gjelder også dersom nett/stikkledning er helt eller delvis finansiert ved anleggsbidrag.