Graving ved høyspentkabler og linjer

Denne instruksen gjelder innenfor et hvert anleggsområde innenfor konsesjonsområdet til Troms Kraft Nett AS.

 

Brosjyre Arbeid nær høyspenningslinjer og kabler  (pdf)

 

 1. Enhver som skal utføre gravearbeider eller lignende innen Tromsø Kommune plikter å levere gravemelding til Geomatikk AS før arbeidet settes i gang!
 2. Gravemeldinger skal dateres, signeres og stemples!
 3. Gravemeldingen skal innføres i Geomatikk's journal og underskrives av kunden/entreprenør, og den skal være gjeldende i 3 - måneder fra stemplingsdatoen, med forbehold om driftsmessige endringer i 132/66 kV-nettet! Gravemeldingen og eventuelt påvisningsskjema skal oppbevares på arbeidsstedet (i gravemaskinen) av den som utfører arbeidet så lenge gravearbeidet pågår.
 4. Kabler lokaliseres ved håndgraving før maskingraving igangsettes! Minste tillatte avstand for maskingraving er én meter fra påvist traséyttergrense.
 5. For behandling av kabler /kabeltraseer gjelder følgende regler:
  • Kabeltraseen skal tines. Der gis ikke anledning til å bruke telebrekker i nærheten av kabeltrase.
  • Kabler avdekkes for hånd
  • For å unngå strekkbelastning på kabler som henger fritt ved avdekking, må kablene understøttes forsvarlig.
  • TKN tillater ikke sprengning i nærheten av kabeltrase.
 6. All skade på våre kabelanlegg eller følgeskade som skyldes graving eller lignende vil skadevolderen bli stilt økonomisk ansvarlig for. Dette gjelder også det tap TKN's kunder måtte bli påført i henhold til KILE-forskriftene.
 7. Før tildekking av kabler etter graving /blottlegging skal kabel og stamping ALLTID kontrolleres av TKN. Her må entreprenøren påregne litt ventetid. Anmodning om kontroll må skje i god tid. Dette gjelder kabler med spenning f.o.m. 66 kV. Ved gjenfylling må det brukes faste masser som stampes under kabelen slik at det senere ikke oppstår setninger i grunnen.
 8. Er det oppstått en graveskade eller mistanke om dette, skal det umiddelbart meldes som feilmelding til Troms Krafts driftssentral på 77 60 11 11. Skadestedet vil bli fotografert av TKN. Det skal omgående skaffes informasjon om hendelsesforløp og skadeårsak, skadeart, hvilke personer som er involvert. Målsetting av skadested må foretas av TKN's personell sammen med skadevolder, og meldes på egen skademeldingsblankett.
 9. Arbeid nær høyspenningslinjer.
  Ved bruk av anleggmaskiner innenfor 30m fra eksisterende høyspenningsluftlinje skal det i god tid før arbeidene settes i gang tas kontakt med overordnet vakt i Troms Kraft Nett på tlf. 77 60 11 11. 

  Troms Kraft Nett vurderer om linja kan gjøres spenningsløs ved omkobling eller utkoblinger, evt om arbeidet må overvåkes og følges opp av Troms Kraft Netts folk. Kostnader forbundet med koblingsarbeid, overvåking mv. faktureres entreprenør.