HVA KOSTER DET Å FREMFØRE STRØM TIL BOLIG/FRITIDSBOLIG?

Fremføring av strøm kan være enkelt og det kan være komplekst. Kostnaden vil variere utifra nærhet til eksisterende nettanlegg, kapasiteten i nettet, grunnforhold, tid på året m.m.

 

Troms Kraft Nett har inngått rammeavtale med entreprenører som utfører de aller fleste av våre nyttilknytninger per i dag. For å få et mer presist prisestimat må vi i hvert enkelt tilfelle innhente tilbud fra en av disse. Vi samarbeider også med prekvalifisere installatører som kan håndtere enkle tilknytningsoppdrag samt målermontasjen. Hva som er beste løsning for ditt anlegg vurderes av våre saksbehandlere så snart vi har mottatt en forhåndsmelding fra din installatør. 

 

God planlegging vil alltid være bra for å holde kostnadene nede. Nettselskapet kan tillate at du er din egen byggherre for stikkledningsgrøften men da må det omsøkes i forhåndsmeldingen. Mer informasjon om dette finner du under Bygge og grave i venstremenyen. 

 

 FORBEHOLD

  • Grøftekostnader tar utgangspunkt i morenemasser. 
  • Fjell, asfalt, vinterarbeid, samt endring av grøftelengder vil gi endring i prisen.
  • Vintertillegg (tining/snørydding/etterarbeid) kan gi betydelig kostnadsøkning og dekkes ikke av bunnfradrag.

 

Kontakt autorisert installatør/elektriker for videre saksgang. Se egen side for Bygge og grave i venstremenyen.

Formelt brev om anleggsbidrag mottar du når forhåndsmelding fra installatør behandles av oss.

 

  

VI HAR BESTILT STRØM, NÅR KOMMER TROMS KRAFT?

 

  • Har installatør levert forhånds/ferdigmelding ?
  • Er anleggsbidrag mottatt og akseptert?

 

FORHÅNDSMELDING

Så snart du bestiller installatør/elektriker, vil denne forhåndsmelde anlegget til Troms Kraft Nett AS. For de fleste nytilknytninger kan ikke arbeid bestilles med en forventet nærmere ferdigstillelse enn 2 måneder. Benytter du en av våre prekvalifiserte installatører så vil denne selv kunne utføre tilkobling av stikkledning og montere måler. Og med det sparer du tid i den siste fasen av arbeidet. Grøft for stikkledning kan du stå for selv, se informasjon lenger ned. 

 

FERDIGMELDING

Når Troms Kraft Nett AS mottar installatørens ferdigmelding, vil anlegget normalt få tilkoblet spenning og måler i løpet av de fem nærmeste virkedagene. Benyttes en av våre prekvalifiserte installatører vil dette kunne gjøres mye raskere, som oftest samtidig med ferdigmelding.

 

FREMFØRING/KABELLEGGING

Bestilles når aksept for anleggsbidrag og forhåndsinnbetaling er mottatt fra kunde. Les mer om dette på siden for Anleggsbidrag.

Benytter du en av våre prekvalifiserte installatører og du i tillegg selv tar ansvar for stikkledningsgrøften vil installatøren kunne levere både tilknytning, målermontasje og husinstallasjon. 

 

KAN JEG GRAVE STIKK-KABELGRØFT SELV?

Ja. Meld fra til din installatør dersom du selv ønsker å være byggherre for egen stikkledningsgrøft. Det kan være det mest effektive dersom du allerede har en sertifisert maskinentreprenør på tomta. 

 

Troms Kraft vurderer hver forespørsel individuelt og vil sende deg de nødvendige veiledninger dersom forespørselen godkjennes. En prekvalifisert installatør vil deretter kunne godkjenne ditt arbeid og trekke stikkledning, koble til samt montere måler.  

 

MÅLERMONTASJE

Benytter du en av våre prekvalifiserte installatører vil denne kunne montere måler samtidig som anlegget ferdigmeldes. Hvis ikke vil dette kunne ta inntil fem virkedager.

Nettselskapet kan ikke spenningssette/tilkoble et anlegg før ferdigmelding foreligger.

 

avstander

Minsteavstander for lavspenningsluftlinjer i meter: 

  

 

Blank line i m

Belagt line i m

Kabel i m

Høyde over terreng

4,0

4,0

4,0

Høyde over vei

6,0

6,0

6,0

Direkte avstand til bygninger og andre gjenstander

1,5

0,1

0,1

Høyde over hustak og lignende

4,0

2,5

Betryggende

Høyde over balkonger, stillaser og lignende

4,0

2,5

2,5

Høyde over sterkt beferdede plasser

Ikke tillatt

6,0

6,0

 

For mer utfyllende tabeller, trykk her: Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg

 

HVA KOSTER DET Å BYGGE OM FRA LUFTSTREKK TIL JORDKABEL?

Dette vil variere etter de forholdene som er på anleggets adresse.   

FORBEHOLD i enhver kostnadskalkyle:

  • Grøftekostnader tar utgangspunkt i morenemasser. 
  • Fjell, asfalt, vinterarbeid, samt endring av grøftelengder vil gi endring i prisen.
  • Vintertillegg (tining/snørydding/etterarbeid) kan gi betydelig kostnadsøkning.

 

NY ELLER EKSTRA MÅLER I EKSISTERENDE BOLIG. HVA KOSTER DET?

 

Ta kontakt med installatør for veiledning og pris for installasjonen. Installatør sender forhåndsmelding og saken blir behandlet.

Dersom det påløper kostnader fra Troms Kraft vil du få beskjed om dette. Her er det normalt sett kun kostnader til installatør, dersom det ikke er behov for forsterkning i Troms Krafts nett.

 

JEG VIL BYGGE OM TIL 3 FASE, HVA GJØR JEG?

Ta kontakt med installatør for veiledning og pris for installasjonen. Installatør sender forhåndsmelding og saken blir behandlet.

Dersom det påløper kostnader fra Troms Kraft vil du få beskjed om dette. Her er det normalt sett kun kostnader til installatør, dersom det ikke er behov for forsterkning i Troms Krafts nett.

 

JEG VIL GJØRE TILTAK MED VEGGEN/VINDSKI DER STRØMLEDNING ER, HVA GJØR JEG?

 

Dersom du skal gjøre endringer på bygg som krever frakobling av strøm kan du benytte følgende skjema for å bestille dette : Midlertidig til/Frakobling 

Hvis dette samkjøres med andre endringer i det elektriske anlegget vil din installatør bestille dette fra oss, og du trenger ikke fylle ut skjemaet.

 

JEG SKAL BYGGE OG KABEL/LUFTLINJE ER I VEIEN. HVA GJØR JEG?

Følg lenken under: 

Prisforespørsel for flytting/omlegging av eksisterende strømnett