Plusskunde

Hva er en plusskunde ?

En plusskunde er en privat- eller næringskunde som har produksjon av kraft i eget anlegg. Fra 1. januar 2017 trer ny definisjon av plusskunder i kraft og fritak fra andre tariffledd for innmating blir en rettighet for alle plusskunder uavhengig av hvilket nettselskap kunden er tilknyttet. Dette er en sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.


Den typiske plusskunden har kanskje solceller på taket eller en vindmølle ute i hagen. Det stilles ingen krav til produksjonskilde og dette kan være for eksempel, sol, vind, vann eller bioenergi.


Plusskunden kan ikke selge overskuddskraften til andre forbrukere og ordningen omfatter ikke produksjonsanlegg som leverer kraft til flere sluttbrukere. Nettselskapet har frem til idriftsetting av Elhub (planlagt 23. oktober 2017) fortsatt anledning til å kjøpe overskuddskraft fra sine plusskunder. Dersom nettselskapet ikke ønsker å stå som kjøper av overskuddskraften, må du selv velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du bruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt.


For å ivareta kvalitetskravene samt sikre tilfredsstillende drift av nettet vil det stilles tekniske krav til produksjonsanlegget. I tillegg vil det være nødvendig med timesmålere for håndtering av både uttak og innmating av kraft, men dette vil ikke økonomisk bli belastet kundene.


I alle tilfeller må elektroinstallatør kontaktes for å sette i gang en eventuell prosess med å bli plusskunde.