Prisinformasjon

Nettleie 2019

 

Type 

Fastbeløp
(kr/år) 

Energiledd
(øre/kWh)
 
Forbruksavgift
(øre/kWh)
 

 Avgift Energifondet 
(øre/kWh)****

Husholdning 

    1 720 

22,40

15,83***

1,00 

Fritidsbolig* 

2 246 

22,40

15,83***

1,00 

Blokkleilighet** 

1 266 

22,40

15,83***

1,00 

 

* Fritidsboliger er definert som ”…anlegg hvor det ikke er registrert fastboende på gårds- og bruksnr i Folkeregisteret”.

** Leilighet i blokk med minst 6 boenheter.

*** Forbruksavgift reduseres med 1 øre fra 1. januar 2019

**** Offentlig avgift til husholdningskundene. Følgende kommuner i vårt nettområde er fritatt for forbruksavgift: Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

 

MERVERDIAVGIFT

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. Landets tre nordligste fylker er fritatt for merverdiavgift på husholdningsanlegg, dette gjelder kun dersom anlegget er registrert på en privatkunde.  

 

avlesningsgebyr - for de med måler uten kommunikasjon  

For alle kunder hvor nettselskapet ikke lykkes i å montere ny kommuniserende strømmåler (ams) tilkommer det et avlesningsgebyr på 2500 kr per år.  

 

For nettselskapet påløper det en rekke ekstra kostnader ved å drift og vedlikehold av to systemer, for henholdsvis målere med og uten radiokommunikasjon, i tillegg til registrering og validering av målerstand, purringer, årlig kontrollavlesning og aktivering av kommunikasjonsenhet ved kundebytte m.m. Mer om dette kan leses på NVEs hjemmeside, klikk her.

 

Vi viser til NVEs krav om legeerklæring for de som ønsker seg unntatt ny automatisk strømmåler. Klikk her for mer informasjon om NVEs holdning, som også er vår praksis.  Måleren er nettselskapets eiendom og jfr våre nettleievilkår skal nettselskapet ha tilgang til måleren. 

For mer informasjon om de nye målerene, klikk her  

 

Nettleie fastbeløp

Alle kunder betaler et årlig fastbeløp. Fastbeløpet fordeles på årets tolv måneder, og betales forskuddsvis. Skulle du flytte utenfor vårt nettområde, får du tilbakebetalt for den tiden som er betalt inn for mye.

 

Nettleie energiledd

Energileddet er et fast ørebeløp som følger det antall kilowattimer du forbruker. Jo mer strøm du bruker, jo høyere blir nettleien.

Du kan velge energiledd

Husholdningskunder med et forbruk større enn 8.000 kilowattimer per år kan velge tidsvariabelt energiledd. Pris for energileddet er per i dag 24,30 øre/kilowattime (vinter) og 15,3 øre/kilowattime (sommer). Vinter er fra 1. oktober til 30. april. 

 

forbruksavgift

Forbruksavgiften kreves inn av nettselskapet, på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet. Forbruksavgiften er et fast ørebeløp som følger antall kilowattimer du forbruker.

 

avgift til energifondet 

Nettselskapet er pålagt av myndighetene å kreve inn en avgift på 1,00 øre per kWh til Energifondet. Energifondets formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Kontakt Enova påtelefon 800 49 003 og få gratis rådgivning om energisparing og -omlegging. Se også Enovas nettsider.