Krav til målepunkt

REN blad

Fra 1.januar 2012 vil Troms Kraft Nett implementere REN blad 4000-4003, som beskriver krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner. Alle som utfører målermontasje eller arbeid i målepunktet må være kjent med innholdet i disse dokumentene.

 

REN bladene ligger tilgjengelig på RENs hjemmesider.

 

Hvis vårt personell ved tilkoblingstidspunktet finner at installasjonen ikke tilfredsstiller våre krav til målepunktet kan tilkobling bli utsatt til feil/mangler er rettet opp. Kostnader relatert til vårt merarbeid (ekstra besøk på anlegget, feilretting mv) blir da normalt fakturert ut fra medgått tid. 

 

Standardisering av målepunkt

Alle som utfører oppdrag i målepunkt skal være kjent med og påse at målepunkt er i henhold til Troms Kraft Nett sin standard.

 

Her finner du  dokumentet Standardisering målepunkt, som gir en beskrivelse av hvordan målepunktets tilstand skal være etter montasje.


Merking av målepunkt

Hvert enkelt målepunkt skal merkes med meldingsnummer eller annet som kan identifisere anlegget. Merking gjøres oppe til høyre i skap slik at måler ikke vil dekke over merking når den settes opp.

 

Spenningssetting av anlegg

Anlegg skal aldri spenningssettes uten at det foreligger en ferdigmelding til nettselskapet og at måler er montert.

 

Nedtak av måler

Nedtak  av måler skal  meldes i Elsmart. Både målernummer og målerstand må legges inn i meldingen (for retningslinjer se Melding i Elsmart).


Måler leveres til Troms Kraft Nett AS.

 

Plombering av målere

Installatører vil ved forespørsel få utlevert nummererte plomber fra Troms Kraft Nett. Plombene benyttes når plombering må brytes i forbindelse med arbeid i målepunkt.