132 kV Finnfjord-Silsand

Troms Kraft Nett starter i 20/21 arbeidet med en 8,2 kilometer ny 132 kV kraftledning, fra Finnfjordbotn transformatorstasjon til Silsand transformatorstasjon i Senja kommune. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga 23.juni 2020 Troms Kraft Nett AS (TKN) anleggskonsesjon, for bygging og drift av en ny 132 kV ledning mellom Finnfjordbotn og Silsand trafostasjoner i Senja kommune. Vedtaket ble klaget inn til Olje- og energidepartementet (OED). 3.november stadfestet OED konsesjonen gitt av NVE og arbeidet med ny 132 kV kraftledning kan nå startes opp. Klikk her for NVE sine sider hvor du kan lese hele søknadsprosessen med tilhørende dokumenter.  

 

Eksisterende linje, som er fra 1962, har stort vedlikeholsdsbehov samtidig som vi ønsker å øke nettkapasiteten og generelt forbedre forsyningssikkerheten i Senja-regionen. Behovet i området, for kraft, vokser stadig som følge av økt elektrifisering i samfunnet og en positiv vekst i industri- og næringsutvikling. Den nye linjen skal kunne møte fremtidens behov.

  

Når det nye anlegget er satt i drift skal den gamle 66kV kraftlinjen med tilhørende kabelanlegg fjernes.

 

Trasè, type anleggsarbeid og fremdriftsplan  

Traseen for den nye kraftlinja er planlagt som følger:

 • Bruk av jordkabler utfra Finnfjordbotn transformatorstasjon i en 1,8 km lang trasé langs gang- og sykkelveg, frem til kabelendemast i ved Botnelva.
 • Fra Botnen til Gisundet bygges det en 4,2 km lang luftledning med 22 stk mastepunkt Hovedsaklig H-master i kompositt som delvis går i parallell med eksisterende linje.
 • Fra kabelendemast ved Skipvika til Gisundet legges en sjøkabel, først 0,2 km i bakken ned til sjøkanten, så 1,5 km over Gisundet. Fra Gisundet til Silsand transformatorstasjon føres kabelen videre i bakken 0,5 km inn til stasjonen. 

 

For en mer detaljert plan se kommunekart.com, klikk her 


MTA-plan

TKN arbeider for tiden med rettigheter til grunn samt en god Miljø- Transport- og Anleggsplan (MTA-plan). Denne planen skal beskrive hvordan miljøet skal ivaretas under bygging. For TKN er det en plan for gjennomfører av prosjektet mens for NVE er planen for kontroll av prosjektet. Planen følger opp og konkretiserer arealdisponeringen som er fastsatt i konsesjonen. TKN vil påse at entreprenørene følger den godkjente planen.

 

Det er sendt informasjonbrev til alle berørte offentlige etater og det vil bli inngått avtaler med alle berørte grunneiere. Til dette arbeidet har vi opprettet en egen grunneierkontakt, se Kontaktpersoner.  

 

Med utgangspunkt i NVEs krav har vi nå utarbeidet utkast til en MTA-plan, bestående av et plandokument og et arealbrukskart.

 

MTA-planen og arealbrukskartet beskriver blant annet hensiktsmessige transportveier og avbøtende/forebyggende tiltak for å minimere miljøkonsekvenser av tiltaket. Dette omfatter stedvis midlertidige terrengforstekende tiltak, og tilpasset skånsom skogrydding m.m.

 

Vi tar gjerne imot innspill vedrørende planutkastet som også er forelagt NVE for godkjenning. Spesielt er vi takknemlige for konstruktive innspill i forhold til å minimere ulemper for dere som grunneiere og andre brukere av berørte områder, samt innspill for å ivareta naturmiljøet. I så måte må dere gjerne gi oss tilbakemelding dersom det på deres eiendom er spesielle hensyn som bør ivaretas.

 

Tilbakemelding kan med fordel sendes per epost til prosjektleder: Anita Foshaug, e-post: anita.foshaug@tromskraft.no

 

Silsand transformatorstasjon 

Prosjektet inkluderer også en utvidelse av Silsand transformatorstasjon:

 • En 170 m2 stor utvidelse av eksisterende transformatorbygg. Den totale grunnflaten på transformatorbygget blir 530 m2.
 • To transformatorer med spenning 132/66/22 kV og ytelse 50 MVA og nødvendig bryterutrustning.
 • Innføring av 66 kV kraftledningen mot Silsand-Svanelvmo, skal kables i bakken de siste 60 meterne inn til stasjonen.

 

Anleggsarbeid 

Å bygge ei stor linje krever en del anleggsarbeid, og typisk anleggsarbeid vil være:

 • Rydding av skog i linjetrase. Ryddebeltet vil være 28 meter bredt, som betyr at skog må ryddes 14 m til hver side fra høyspenningslinjas senterlinje.
 • Graving av grop for høyspenningsmaster
 • Røysing av stolper
 • Uttrekking og strekking av ledninger
 • Graving av kabeltraseer
 • Legging av sjøkabel
 • Riving av gammel linje
 • Anleggstransport med terrengkjøretøy langs linjetrase og fra vei til trase
 • Anleggstransport langs vei

  

Foreløpig fremdriftsplan

 • Linjearbeidene er planlagt startet høst/vinter 2020 
 • Arbeid på trafostasjon starter vår 2021
 • Kabelarbeid starter sommer 2021
 • Anlegget skal være ferdig til våren 2022

 

Under Dokumenter i menyen til venstre finner du detaljerte trasekart samt diverse andre dokumenter som hører til prosjektet.   

Fakta

 

Sted: Senja kommune

Konsesjon gitt 23.juni 2020

Estimert ferdig våren 2022

Status: Oppstart anleggsarbeid


Kontaktperson

   Prosjektleder


   Grunneierkontakt

   Nettskog AS
   Per Olav Fladset
   mobil 911 45 356