Steinnes - Skarmunken kraftlinje

 

18.-19. september 2013 gjennomfører OED, Olje- og energidepartementet, en befaring i Ullsfjorden. Med seg på befaringen har de representanter fra konsesjonssøkerne (Troms Kraft Produksjon AS, Skognes og Stordalen Kraftlag AS, Småkraft AS og Troms Kraft Nett AS), andre offisielle interessenter samt grunneiere.

 

Befaringen skjer på bakgrunn av NVEs innstilling av 31. januar 2013 hvor NVE anbefaler at det kun gis konsesjon til utbygging av Ritaelv kraftverk og Sveingard kraftverk (Skognes og Stordalen Kraftlag AS) samt at Småkraft AS får tillatelse til å bygge ut Turrelva I kraftverk.

 

Troms Kraft Netts konsesjonssøknad om utbygging av ny 132 kV kraftledning Steinnes - Skarmunken avslås med den begrunnelse at det med NVEs anbefaling vil være tilstrekkelig med en oppgradering av eksisterende 22 kV kraftledning som i dag går langs Ullsfjorden.

 

Bakgrunn 

I forbindelse med utbygging av kraft i Ullsfjord planlegger Troms Kraft Nett AS bygging av ny 132 kV-kraftlinje fra Steinnes til Skarmunken. Ved Skarmunken ønsker man å bygge et nytt koblingsanlegg slik at omsøkt ledning kan kobles til eksisterende 132 kV-ledning Ullsfjorden trafostasjon – Hungeren.

 

I tillegg må det bygges ny 22 kV linje fra Skognesdalen kraftverk til Steinnes og ny 22 kV linje fra Steinnes til Stordal kraftverk. Sistnevnte planlegges bygget i samme trase som eksisterende 22 kV linje. Ved Steinnes må det også bygges ny 132/22 kV transformatorstasjon.