Energiutredninger

Kraftsystemutredning (KSU)

En kraftsystemutredning er en en rapport som gir oversikt over utviklingen av det totale kraftsystemet i Norge og omfatter produksjon, forbruk og nett. Det finnes en kraftsystemutredning for sentralnettet og 17 kraftsystemutredninger for ulike deler av regionalnettet i Norge. Rapportene oppdateres annenhvert år av ansvarlige nettselskap utpekt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 

Hensikten med utredningen er å bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av regional- og sentralnettet gjennom koordinerte, langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling. I arbeidet med kraftsystemutredninger involveres ulike aktører med den hensikt å gi samfunnet en felles forståelse for de mulige endringene i kraftsystemet. Kraftsystemutredningen er et viktig grunnlagsdokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for energianlegg, spesielt i konsesjonssøknader for større kraftledninger.

 
En kraftsystemutredning inneholder

I kraftsystemutredningene beskrives dagens kraftnett, framtidige overføringsforhold, samt forventede nettiltak og -investeringer. I tillegg framstilles effekt- og energibalanse, og data for produksjon, overføring og forbruk av energi.


Utredningen beskriver også ulike alternativ for utvikling i behov for overføringskapasitet, med tilhørende forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger av de mulige investeringene. Videre gir utredningen vurderinger av dagens nivå av forsyningssikkerhet, tilgjengelig nettkapasitet for innmating av ny produksjon, samt forbrukerfleksibilitet og utvikling av andre energibærere enn elektrisitet.

 

regional energiutredning 

Kraftsystemutredning for Troms 2020   (pdf)