Energimåling

Arva AS er et nettselskap. Virksomheten i nettselskapet er underlagt Energiloven med underliggende forskrifter som til sammen legger føringer for hvordan nettselskapet skal utføre og kvalitetssikre måling og innsamling av forbruksdata. 

 

Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv (heretter kalt avregningsforskriften) er sentral i oppfølgingen av både nettselskap og kunder, hvor formålet er en effektiv informasjonsutveksling, korrekt avregning og bevisstgjøring av forbrukere.

 

Lenke til forskriftstekst i Lovdata

 

Under avregningsforskriftens innledende bestemmelser finner vi forskriftens paragraf 1-1 Formål beskrevet, herunder blant annet i 6.avsnitt: 

 

Reglene om avanserte måle- og styringssystemer (AMS) skal bidra til korrekt avregning, nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk og økt mulighet for nettselskapet til å effektivisere driften av nettet.

 

I  avregningsforskriften finner vi også et eget kapittel 4 Avanserte måle- og styringssystem, også ofte kalt ams-forskriften. Første paragraf i dette kapittelet er den som omtaler nettselskapets plikt til å installere AMS.

 

§ 4-1.Plikt til å installere AMS

Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS.

Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom:

a. forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart,

b. installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.

Dersom nettselskap og sluttbruker er uenig om installasjon av AMS, kan saken fremlegges for Reguleringsmyndigheten for energi til avgjørelse.

Reguleringsmyndigheten for energi kan dispensere fra nettselskapenes plikt til å installere AMS i særlige tilfeller.

  

Elhub 

Siden februar 2019 har vi i Norge hatt en nøytral datahub, som heter Elhub og som eies og driftes av Statnett. Elhub håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Alle aktører i bransjen er knyttet til Elhub gjennom standariserte grensesnitt for meldingsutveksling. Elhub har to hovedfunksjoner:

 

  • Måleverdidistribusjon og beregning av avregningsgrunnlag - for korrekt fakturering
  • Prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, inn- og utflytting m.m. 

 

Som standard for måling brukes kWh, kilowattime.