Gebyr for ikke-kommuniserende målere

Utskiftingen av strømmålerne til nye ams-målere er en nasjonal oppgave pålagt samtlige nettselskap av Olje- og energidepartementet (OED). Målet er at alle kunder i hele landet skal ha automatiske og kommuniserende målere installert innen 01.01.2019. Det betyr at ny måler må installeres selv der hvor kunden har fått innvilget fritak mot kommunikasjon.  

 

Avlesningsgebyr - for de med måler uten kommunikasjon

Fastsettelse av gebyret er behandlet hos OED, som entydig har støttet Reguleringsmyndighetenes innstilling. Nye §17-9 i Forskrift for økonomisk og teknisk rapportering mv (også kalt kontrollforskriften) lyder som følger:

 

§ 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier

Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og 

kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.

Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år.   

 

Forskriftsendringen trådde i kraft 1.2.2021.  

Lenke til forskrift i Lovdata

 

Om tariffen for ikke-kommuniserende målere

Reguleringsmyndigheten (RME) har innstilt på, og fått godkjent av OED, at tariffen settes som et standardbeløp. 

OEDs avgjørelse og lenke til Reguleringsmyndighetens innstilling finner du her 

For mer informasjon om tariff og nye målere anbefaler vi RMEs hjemmeside

Klageinstans for tariff og fakturering er Elklagenemnda, ved elklage@elklage.no  

 

Fritak fra kommunikasjonsutstyr 

Søknad om fritak, kan sendes kunde@tromskraft.no

For å behandle din søknad ønsker vi minimum å bli forevist en attest fra lege eller psykolog som bekrefter din reservasjon mot kommunikasjonsutstyret. Vi lagrer ikke slike attester, og dersom en attest sendes oss vil vi makulere den.
 

Fritak for kommunikasjonsutstyr betyr ikke fritak for ny måler. I de tilfeller hvor vi innvilger fritak for antenne og kommunikasjon med måler, må ny måler likevel innstalleres. Dette følger av krav fra Justervesenet.