Jordfeil

 

«Strømlekkasjer kan gjøre overflater strømførende, og i verste fall utgjøre en fare for liv og helse»

 

Har jordfeilbryteren løst ut?

Se om du kan finne en klar og tydelig grunn til at det har skjedd. Hvis du ikke finner noen, prøv å vippe den tilbake i stilling. Slår den ut flere ganger, vil det sannsynligvis skyldes en jordfeil i det elektriske anlegget eller et av de tilkoblede apparatene. Gå frem på følgende måte:

 

  1. Mens jordfeilbryteren er avslått, trekk ut alle tilkoblede apparater.
  2. Skru på strømmen igjen ved å vippe jordfeilbryteren tilbake i stilling.
  3. Koble til ett apparat av gangen, helt til jorfeilbryteren løser ut igjen. Det siste apparatet er mest sannsynlig synderen.
  4. Hvis jordfeilbryteren ikke løser ut, er det grunn til å tro at feilen ligger i det faste anlegget. Da bør du absolutt kontakte elektriker så raskt som mulig. 

 

Hva er jordfeil

Jordfeil oppstår ved feil eller isolasjonssvikt i det elektriske anlegget eller tilknyttet utstyr, når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordleder eller anleggsdeler som er jordet. Jordfeil kan oppstå i alle elektriske apparater, store og små anlegg og ledninger. Dette kan føre til at faste installasjoner, som for eksempel ledninger og kabler, eller flyttbare apparater blir strømførende.

 
Jordfeil kan opptre både som en konstant feil, eller som korte og langvarige periodiske feil. For eksempel av/på kaffetrakter eller lading av el-bilen. Den samme jordfeilen kan bli målt og gi utslag hos alle som er tilkoplet samme transformatorstasjon/krets. En jordfeil som gir utslag kan altså enten befinne seg på ditt eget anlegg, dine naboers anlegg eller i distribusjonsnettet. 
 
 

Hvordan vet jeg om jeg har jordfeil

Dersom det er installert jordfeilbryter/-varsler/vern på ditt anlegg og denne løser ut, er det med stor sannsynlighet en jordfeilen i ditt eget anlegg. En jordfeilvarsler vil varsle med lys og lyd, mens en jordfeilbryter vil bryte strømmen til den aktuelle kursen eller hele installasjonen dersom det kun er en felles jordfeilbryter. Dersom jordfeilvarsel/vern utløses, og feilen er i ditt anlegg, er det eierens ansvar å sørge for at feilen blir rettet. 
 
Mistenker du at du har jordfeil kontakter du en autorisert elektroinstallatør som sjekker installasjonen din. Installatøren kan måle om jordfeilen tilhører ditt anlegg, eller om den kommer utenfra. 

 

Hva gjør jeg dersom feilen trolig ikke ligger hos meg

I de aller fleste tilfellene ligger feilen i ditt eget anlegg når jordfeilbryteren løser ut, men noen jordfeilbrytere kan løse ut dersom det er en jordfeil i nabolaget. 
 
Dersom installatør ikke klarer å spore feilen til ditt anlegg kan du, eller installatør, melde fra til Troms Kraft Nett via eget jordfeilskjema. Vi vil da gjennomføre et jordfeilsøk på kretsen så snart som praktisk mulig, som oftest i løpet av noen uker. Konstante feil pleier å være relativt enkle å finne, mens det kan være tilnærmet umulig å lokalisere kortvarige periodiske feil. Finner vi jordfeilen vil kunden med jordfeil bli varslet og få en frist på fire uker til å få feilen utbedret av autorisert installatør.  

I noen tilfeller kan det være nødvendig at installatør installerer en bryter som passer bedre til din bygningsinstallasjon. Dette er med på å øke person- og brannsikkerheten for anlegget. I tillegg slipper du ubehaget av å bli strømløs hver gang noen i nabolaget har en jordfeil. 

 
Ansvar
 
Hver eier er ansvarlig for sine elektriske installasjoner.
Troms Kraft Nett har ansvar for at det elektriske forsyningsnettet overholder kravene i gjeldende forskrifter. På samme måte har hver huseier tilsvarende ansvar for at sin elektriske installasjon tilfredsstiller de kravene som gjelder denne type installasjoner.

Ansvar for eventuelle tap eller skader er regulert flere steder. For forbrukerkunder er forhold beskrevet i Nettleieavtalen og Forbrukerkjøpsloven. For næringskunder gjelder i hovedsak Nettleieavtalen for næringskunder.

Hovedprinsippet i denne sammenheng er at jordfeil er utenfor nettselskapenes kontrollansvar, og således ikke medfører erstatningsansvar.