Erstatning ved skade

 

Erstatning ved skade

Standard leveringsvilkår for privat- og næringskunder regulerer rettigheter og plikter for både nettselskap og nettkunde. Herunder også hvilke krav nettkunde kan gjøre gjeldende ved forsinkelser og mangler i leveransen, ved skade og økonomisk tap mm.. Forbrukerkjøpsloven gjelder også, med visse unntak. 

 

§ 14-1 Nettselskapets erstatningsansvar (standard nettleievilkår)

Nettselskapet er ansvarlig for tap Kunden lider som følge av forsinkelser eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt Nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som Nettselskapet ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.


Beror forsinkelsen eller mangelen på en tredjeperson som Nettselskapet har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle nettleievilkårene, er Nettselskapet fri for ansvar bare dersom også tredjepersonen ville vært fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen eller mangelen beror på en leverandør som Nettselskapet har brukt, et annet nettselskap i overliggende eller sideordnet nett.


Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom Nettselskapet da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.

 

 

I de aller fleste tilfeller skyldes strømbrudd forhold utenfor nettselskapets kontroll, som for eksempel værforhold eller dyr og fugler. Arva har mer enn 10 000 kilometer med luftlinjer eksponert for nordnorsk klima og fauna. Vi utfører jevnlig tilsyn og vedlikehold men likevel kan hendelser oppstå som vi ikke kunne unngått eller overvunnet følgende av. 

 

Skader som oppstår grunnet koblinger i nettet, i en feilsituasjon, gir ikke grunn til erstatningsansvar. 

 

Overordnet er komponenter i kundes anlegg å anse som kundes eget ansvar. Det betyr at det forventes at kunde beskytter sitt anlegg med vern o.l. samt at kunde selv har sørget for å ha et anlegg i forskriftsmessig stand.  

 

Alle nettkunder har også et ansvar for å begrense et tap, jfr §14-5 i våre standard nettleievilkår. Arva sender ut sms ved feil, strømbrudd, utkoblinger m.m. Mottar du en slik sms har du et selvstendig ansvar for å se til eget anlegg, og begrense en skade dersom anlegget er blitt strømløst.  Har du en ikke-kommuniserende måler kan det også være at nettselskapet ikke vet at ditt anlegg er blitt strømløst.

 

Dersom årsaken er et forhold innenfor vår kontroll, så kan Arva være erstatningsansvarlig. Nettkunde må likevel dokumentere skader eller økonomisk tap. 

 

  

Kontakt ditt forsikringsselskap

 

For skader og tap; kontakt ditt forsikringsselskap. Et forsikringsselskap har ressurser og kompetanse til å vurdere og taksere hendelser og de utbetaler som oftest relativt raskt. Dersom forsikringsselskapet mener at nettselskapet er ansvarlig vil de kreve regress hos nettselskapet. 

Husk at ved alle henvendelser knyttet til skade, enten det er direkte til oss eller via et forsikringsselskap, må det registreres navn på skadelidte, postadresse, skadeadresse, målernummer og kundenummer. I tillegg må det beskrives tidspunkt og hendelsesforløp. Alle henvendelser må sendes skriftlig.