Plusskunde


 

Dersom du installerer et solcellepanel, eller en annen form for strømproduksjon i boligen eller næringsbygget ditt, kan du bli plusskunde. 

 

Hvilke krav må du møte for å bli plusskunde?

For at du skal kunne bli plusskunde hos oss, så må følgende forutsetninger være på plass:

 

  1. Som plusskunde kan du ikke ha konsesjonspliktige anlegg bak tilknytningspunktet ditt, eller ha omsetning bak tilknytningspunktet ditt som krever omsetningskonsesjon.
  2. Innmatet effekt som du mater inn i tilknytningspunktet, kan ikke på noe tidspunkt overstige 100 kW.

 

 

En installasjon av et solcellepanel, eller en annen type for elektrisitetsproduksjon, innebærer en endring i det elektriske anlegget ditt, som må meldes via en elektroinstallatør.

 

Når meldingen er godkjent av oss og anlegget ditt er satt i drift, så har du akseptert vilkårene for å bli plusskunde, og anses nå som en plusskunde hos oss.

 

Vilkår for plusskunder er vist under. 

 

Hva gjør du med eventuell overskudd av strøm?

Som plusskunde vil du i deler av året ha overskuddskraft som selges inn på strømnettet. For å få betalt for overskuddskraften, må du som kunde ha en avtale med en kraftleverandør, som er villig til å kjøpe overskuddskraften, samt levere kraft til deg når egenproduksjonen ikke dekker forbruket.

 

For uttak av energi betaler du som plusskunde til enhver tid gjeldende tariffledd lik den kundegruppen du tilhører. Når du har overskudd av energi, og mater kraft inn på strømnettet, krediteres du et negativt energiledd. Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 15-1 2.avsnitt: For kraftverk med installert effekt mindre enn 1 MW skal energileddet avspeile marginale tapskostnader i eget og overliggende nett. 

Marginale tapskostnader vil si endring i tapskostnader i nettet ved en marginal endring i innmating eller uttak. Mer om innmating på nettet og tariffer kan du lese på NVEs hjemmeside, klikk her

 

Avtaler og krav som gjelder for plusskunde

Under finner du informasjon om elektroinstallatører, samt standardavtalen med vilkår og tekniske funksjonskrav for plusskunder:

 

 

 

Definisjon

En plusskunde er en privat- eller næringskunde som har produksjon av kraft i eget anlegg. Fra 1. januar 2017 trer ny definisjon av plusskunder i kraft og fritak fra andre tariffledd for innmating blir en rettighet for alle plusskunder uavhengig av hvilket nettselskap kunden er tilknyttet. Dette er en sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.


Den typiske plusskunden har kanskje solceller på taket eller en vindmølle ute i hagen. Det stilles ingen krav til produksjonskilde og dette kan være for eksempel, sol, vind, vann eller bioenergi. Plusskunden kan ikke selge overskuddskraften til andre forbrukere og ordningen omfatter ikke produksjonsanlegg som leverer kraft til flere sluttbrukere.

For å ivareta kvalitetskravene samt sikre tilfredsstillende drift av nettet vil det stilles tekniske krav til produksjonsanlegget. I tillegg vil det være nødvendig med timesmålere for håndtering av både uttak og innmating av kraft.


I alle tilfeller må elektroinstallatør kontaktes for å sette i gang en eventuell prosess med å bli plusskunde.