Prisinformasjon

Nettleien 2021

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har foreslått at fastleddet i nettleien (fasbeløp) skal utgjøre minimum femti prosent av en gjennomsnittskundes nettleie. Vi har derfor justert opp fastbeløpet noe og satt ned energileddet for å imøtekomme dette. Endringen bryter ikke med dagens regelverk og den er i tråd med retningen i forslaget til NVE. 

 

Inkludert i våre nye priser er også en korona-effekt fra Statnett, hvor de gir alle nettselskap en betalingsutsettelse i 2021. Samt justering av for mye innbetalt nettleie fra TK Nett-kunder i 2020, såkalt mer-inntekt. For informasjon om mer-inntekt, klikk her

 

I sum betyr alle justeringer at nettleien for husholdning med et gjennomsnittlig forbruk av strøm blir 14 prosent lavere nettleie i 2021 enn i 2020. 

Type 

Fastbeløp
(kr/år) 

Energiledd
(øre/kWh)
 
Forbruksavgift
(øre/kWh)
 

 Avgift Energifondet 
(øre/kWh)****

Husholdning 

        2 000 

12,00

16,69***

1,00 

Fritidsbolig* 

2 000 

12,00

16,69***

1,00 

Blokkleilighet** 

1 500 

12,00

16,69***

1,00 

 

* Fritidsboliger er definert som ”…anlegg hvor det ikke er registrert fastboende på gårds- og bruksnr i Folkeregisteret”.

** Leilighet i blokk med minst 6 boenheter.

*** Avgift på elektrisk kraft, se link til skatteetaten Husholdningskunder i følgende kommuner i vårt nettområde er fritatt for forbruksavgift: Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

**** Nettselskap er pålagt av myndighetene å kreve inn 1,00 øre per kWh til Energifondet. Fondet skal finansiere energieffektiviseringstiltak. Avgiften er inkludert i energileddet per kWh. 

 

Leveringsplikt

Som ditt nettselskap er vi lovpålagt å levere deg kraft, men det er kun ment å være en midlertidig ordning til du har bestilt en kraftavtale med en kraftleverandør. Våre priser er ikke ment å være konkurransedyktige, da det er en såkalt ventetariff. Du finner oversikt over aktuelle kraftleverandører der du bor på www.strompris.no 

 

De første 6 uker: Spotpris + 5 øre/kWh påslag

Etter 6 uker: Spotpris + 10 øre/kWh påslag

Etter 10 uker:         Spotpris + 20 øre/kWh påslag

 

I tillegg påløpet et årlig fastbeløp på kr 600,- etter 6 uker.

 

MERVERDIAVGIFT

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. Landets tre nordligste fylker er fritatt for merverdiavgift på husholdningsanlegg, dette gjelder kun dersom anlegget er registrert på en privatkunde.  

 

avlesningsgebyr - for de med måler uten kommunikasjon  

For alle kunder som har fritak fra kommunikasjon eller som på generelt grunnlag nekter for installasjon av kommunikasjonsenhet på ny måler tilkommer det et avlesningsgebyr på 1 500 kr. Dette vil bli etterskuddsvis fakturert hver tredje måned.   

 

For nettselskapet påløper det en rekke ekstra kostnader ved å drift og vedlikehold av to systemer, for henholdsvis målere med og uten radiokommunikasjon, i tillegg til registrering og validering av målerstand, purringer, årlig kontrollavlesning og aktivering av kommunikasjonsenhet ved kundebytte m.m. Mer om dette kan leses på NVEs hjemmeside, klikk her.

 

Nettleie fastbeløp

Alle kunder betaler et årlig fastbeløp. Fastbeløpet fordeles på årets tolv måneder, og betales forskuddsvis. Skulle du flytte utenfor vårt nettområde, får du tilbakebetalt for den tiden som er betalt inn for mye.

 

Nettleie energiledd

Energileddet er et fast ørebeløp som følger det antall kilowattimer du forbruker. Jo mer strøm du bruker, jo høyere blir nettleien.

Du kan velge energiledd

Husholdningskunder med et forbruk større enn 8.000 kilowattimer per år kan velge sesongvariabelt energiledd for henholdsvis Sommer og Vinter. 2021-prisene for energileddet Vinter er 13,2 øre/kilowattime (1.oktober til og med 30.april) og for Sommer 6,8 øre/kilowattime (1.mai til og med 30.september). 

 

forbruksavgift

Forbruksavgiften kreves inn av nettselskapet, på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet. Forbruksavgiften er et fast ørebeløp som følger antall kilowattimer du forbruker.

 

avgift til energifondet 

Nettselskapet er pålagt av myndighetene å kreve inn en avgift på 1,00 øre per kWh til Energifondet. Energifondets formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Kontakt Enova påtelefon 800 49 003 og få gratis rådgivning om energisparing og -omlegging. Se også Enovas nettsider.